Dit is het privacy statement van Santa’s Office onder handelsnaam Santa’s Delivery

1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die

binnen onze organisatie in omloop zijn, bijvoorbeeld de gegevens die wij binnen krijgen via onze

klanten om de evenementen en acties uit te voeren of via het contactformulier op onze website. Wij

hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke

zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.Wij verwerken data

overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Santa’s Office BV. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten

aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke

persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.Wij zijn er verantwoordelijk

voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in

overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken

en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

2. Doel en Wettelijke basis

Santa’s Office B.V. bedenkt, ontwikkelt en voert concepten en evenementen uit in het publieke

segment. Ten behoeve van de organisatie van deze communicatie trajecten en/of evenementen,

maakt Santa’s Office B.V. gebruik van persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het

uitnodigingstraject. Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dient er een wettelijke basis voor de

verwerking te zijn. Santa’s Office B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens op basis van het sluiten

van een overeenkomst en die noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taken.

2.1 Persoonsgegevens

Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens in omloop zijn binnen Santa’s Office B.V., hoe

we deze gegevens gebruiken, waarom we deze gegevens (eventueel) delen, hoe iedereen toegang

heeft tot haar persoonsgegevens en hoe zij deze kunnen controleren.

Alle persoonsgegevens die binnen Santa’s Office B.V. in omloop zijn worden opgeslagen.

2.2 Website

De website www.santasdelivery.nl biedt de mogelijkheid aan om contact op te nemen met Santa’s

Office B.V. via het contactformulier. Santa’s Office B.V. vraagt alleen om gegevens die noodzakelijk

zijn om het contact voort te zetten (alleen het invullen van de naam en het e-mailadres). Wanneer een

gebruiker het formulier invult, worden zijn of haar gegevens opgeslagen in een database, waarna het

systeem een bevestiging stuurt naar één of meerdere e-mailadressen met de gegevens van het

ingevulde formulier. Op dit formulier en de database daarachter is de AVG van toepassing.

3. Rechten

Als burger en/of samenwerkingspartner met Santa’s Office B.V., heeft u altijd bepaalde rechten. Zo

heeft u altijd het recht om inzicht te verkrijgen in waarom wij bepaalde gegevens verwerken en hoe

we deze verwerken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten

wijzigingen, aanvullen of wissen. U heeft zelfs het recht om ons te vragen minder persoonsgegevens

te verwerken, of u kunt bezwaar maken als u niet wilt dat wij bepaalde gegevens verwerken. Als u het

gevoel heeft dat er misbruik van gegevens wordt gemaakt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij

de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is

Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter te Breda.

4. Extern

Buiten onze organisatie, zorgt Santa’s Office B.V. ervoor dat zij zichtbaar maakt met welke partijen zij

samenwerkt die persoonsgegevens verwerken. Santa’s Office B.V. zorgt ervoor dat zij op de hoogte

is over hoe deze partijen met de persoonsgegevens omgaan, waar ze worden opgeslagen en voor

welk doel ze worden gebruikt.

5. Marketing

Santa’s Office B.V. gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten

met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te

kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens

over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die

worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door Santa’s Office B.V. worden gebruikt

ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.

Santa’s Office B.V. kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren

van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar

Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee

samenhangende zaken. Surfgegevens kunnen door Santa’s Office B.V. worden opgeslagen en

gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de

Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door Santa’s Office B.V. (voor zover mogelijk)

geanonimiseerd.

5.1 Google en Tijdelijke internet bestanden (Cookies)

Santa’s Office B.V. kan informatie te vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te

maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website

op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken

wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het

navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het

plaatsen van cookies worden uitgezet. Santa’s Office B.V. maakt gebruik van Google Analytics om

inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te

krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie,

waaronder cookies, door Santa’s Office B.V. Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts

aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan

Santa’s Office B.V. te kunnen aanbieden. Via de Website(s) worden in het kader van de dienst

Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. Santa’s Office B.V. heeft geen invloed op wat

Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie

hierover naar het privacybeleid van Google.

5.2 Social networks

Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook

en Twitter) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn

geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken cookies plaatsen.

Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor

de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op

het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee

verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

Santa’s Office B.V., Aalsterveld 70, 6641 SE Beuningen